Általános Szerződési Feltételek

Központi kapcsolat

1. Általános rendelkezések 

(1) A jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi áruszállításra és szolgáltatásra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A Felhasználó által támasztott feltételek akkor sem kötelező érvényűek, ha a TIMOCOM nem él kifejezetten ellentmondással. 

(2) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy jelen feltételeket minden egyes elszámolási időszak végén megváltoztassa vagy kiegészítse. A TIMOCOM a számlanyomtatványon vagy a Smart Logistics Systemben feltüntetett külön megjegyzéssel tájékoztatja a Felhasználót a változásról. A Felhasználó beleegyezése a megváltozott feltételekbe elfogadottnak tekintendő, ha haladéktalanul, de legfeljebb a közléstől számított 1 hónapon belül nem él ellentmondással. A számla feltétel nélküli kiegyenlítésével a beleegyezés elfogadottnak tekintendő. 

(3) A szerződéssel kapcsolatban nyilatkozatok csak írásban tehetők, valamint jelen szerződés csak írásban egészíthető ki és módosítható. A felek megegyeznek abban, hogy a Smart Logistics System harmadik fél (úgy is mint jogi személy) általi használatát igazolni kell, így a másik fél felel annak szerződési kötelezettségeiről a TIMOCOM felé. 

(4) Amennyiben jelen szerződésben személyeket említenek (pl. Felhasználó), a megnevezésen minden nyelvtani alak (hímnemű, nőnemű és egyéb alak) egyaránt értendő. 

2. A szerződés tárgya 

(1) A TIMOCOM időszakonként fizetendő díj ellenében platformhasználati jogot (a továbbiakban: licenc) biztosít a Felhasználónak. A licenc hatálya egyéni megállapodás függvénye. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy egyedi mérlegelés alapján a felhasználónak a platformhoz (a továbbiakban: Smart Logistics System) egy telepítendő szoftveren keresztül hozzáférést biztosítson, pl. felhasználónév és jelszó egy bizonyos kombinációjával, webes bejelentkezéssel vagy a felhasználó hardveres és szoftveres alkalmazásán keresztül stb. A Smart Logistics System működése egy internethez csatlakozó szerver segítségével valósul meg, ami kizárólag megfelelő internetkapcsolat esetén jöhet létre. 

Ez alól kivételt képeznek azok az időszakok, amikor a TIMOCOM által használt szerver műszaki vagy más, a TIMOCOM által nem befolyásolható okokból nem érhető el, vagy amikor a TIMOCOM a szerződéses szolgáltatások nyújtásához szükséges karbantartási munkálatokat elvégzi a szerveren; ilyenkor a technika jelenlegi állása szerint elkerülhetetlenül hiba léphet fel hozzáféréskor. A TIMOCOM a tervezhető karbantartásokat és frissítéseket munkanapokon 7:30 előtt illetve 18:00 után (közép-európai időszámítás/közép-európai nyári időszámítás), valamint hétvégén egész nap fogja lebonyolítani. 

(2) Amennyiben a TIMOCOM szoftverrel biztosítja a hozzáférést a Smart Logistics Systemhez, az történhet például az Apple® App Store®-ból, a Google Play™-ről stb. történő letöltéssel. A szükséges szoftver letöltése és telepítése kizárólag a Felhasználó feladata, illetve ő viseli a választásából eredő kockázatot. Felhasználónevet és jelszót igénylő online regisztráción vagy webes bejelentkezésen keresztül biztosított hozzáférési jogosultság esetén a TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy meghatározott követelményeket állítson fel a jelszó összetételére vonatkozóan, a személyes hozzáférést a felhasználó által megadandó, a felhasználó által használt e-mail-címhez kösse, vagy olyan helyi biztonsági elemeket alkalmazzon, mint például a felhasználó eszközén lévő operációs rendszer hitelesítési technikái. 

(3) A szükséges hardver, szoftver és adatátviteli kapcsolat kiválasztása, beszerzése és felhasználása kizárólag a felhasználó feladata illetve viseli a választásából eredő kockázatot. 

(4) A TIMOCOM termékeinek továbbfejlesztése és optimalizálása keretében jogosult azokat módosítani, amennyiben a módosítás nem jár a lényeges jellemzők korlátozásával. 

(5) A TIMOCOM a Smart Logistics Systemen keresztül értesítéseket küldhet a Felhasználónak ajánlatokról, kapott közleményekről vagy tranzakciókról. Az ilyen üzenetek számát, megjelenítésük időtartamát és megőrzését a TIMOCOM korlátozhatja. 

3. A használati jog 

(1) A jelen szerződéssel a Smart Logistics Systemhez biztosított használati jog csak az egyedileg meghatározott mértékben, pl. meghatározott számú egyedi hozzáférésre (fiókok), tranzakcióra vagy meghatározott adatmennyiségre érvényes, önálló vagy nem önálló kirendeltségenként egy-egy hozzáférésre; a használati jog harmadik félre vagy más kirendeltségre nem ruházható át. A felhasználónév és jelszó kombinációjával vagy webes bejelentkezésen keresztül történő hozzáférési jogosultság alkalmazása esetén az egyedi hozzáférésre egyetlen egyidejű használati jog érvényes az adott időpontban, mind a felhasználó eszközére és/vagy a böngészőre vonatkozóan (ún. lebegő licenc). 

(2) A használati jog csak a rendes üzletmenetben használatos, a szakmára jellemző adatok bevitelére és lekérdezésére vonatkozik. Minden adatnak valósághűnek kell lennie, melyet kérésre a TIMOCOM felé igazolni kell. A továbbított vagy összegyűjtött adatokat törölni kell, amennyiben nem áll fenn jogszabályi adatmegőrzési kötelezettség. Az alábbi célokra történő felhasználás tilos:
a) Kéretlen üzenetek, például spam, tömeges megkeresés, általános reklám vagy általános ajánlat.
b) Illegális célok, hamis adatok, megtévesztés, félrevezetés.
c) Harmadik fél jogának megsértése (például személyiségi jogok, szellemi tulajdon joga vagy magánszféra).
d) Adatok gyűjtése, különösen olyan adatok gyűjtése, amelyek lehetővé teszik más felhasználó profiljának létrehozását.
e) A végfelhasználói eszköz vagy e szoftver működését befolyásoló programkódok bevitele.
f) A TIMOCOM-ot vagy harmadik felet, más felhasználót akadályozó vagy zavaró, nekik kárt okozó tartalmak, például felhívás bojkottra, lánclevél, zaklatás, fenyegetés, sértegetés, rágalmazás, diszkriminálás, gyűlölködés, üzleti kár okozása, szexuális jellegű megnyilvánulás, brutalitás, erőszak vagy meztelenség bemutatása.
g) Hatályos jogot vagy jó erkölcsöt sértő, vagy olyan tartalom, amelynek közlésére a felhasználó nem jogosult. 

(3) A Smart Logistics System által biztosított adatok kizárólag a meglévő exportálási vagy nyomtatási funkción keresztül használhatók. A Smart Logistics System használatának automatizálásához a TIMOCOM írásos engedélye szükséges, akár egy illesztőfelületen keresztül, akár külső szoftver, bot, szkript vagy egyéb olyan segédeszköz használatával történik, amely eltér az általánosan használt böngészők, például a Chrome™, a Firefox® vagy a Microsoft Edge® szabványos funkciókészletétől.
Minden, a TIMOCOM által fix áron korlátlanul nyújtott szolgáltatás a tisztességes használat elve alá esik. A TIMOCOM ezzel az elvvel igazságos és értékes felhasználási élményt szeretne biztosítani minden felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő intézkedéssel korlátozza a Felhasználó jogát, ha az felhasználói magatartásával oly módon veszi igénybe a TIMOCOM erőforrásait, hogy az nem csak jelentéktelen mértékben korlátozza a rendelkezésre álló szerverkapacitás, sávszélesség vagy tárhelykapacitás igazságos elosztását. Ilyen korlátozás lehet például az egy adott licencre vonatkozó percenkénti lekérdezések vagy tranzakciók számának korlátozása, vagy a tárhely korlátozása. 

(4) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó Smart Logistics Systemhez való hozzáférését megszakítsa és adatait törölje, ha azzal hatályos jog megszegését vagy a jó erkölcsbe ütköző cselekedetet akadályoz meg. Ugyanez érvényes akkor is, ha a Felhasználó veszélyezteti a Smart Logistics System, valamely szoftver vagy alkalmazás létezését. 

(5) Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget valamely szerződésből fakadó kötelességének, különösen a 3. (1) vagy (2), 4. (1), 5. (2) vagy (4), vagy 7. (2) vagy (3) pontból eredő kötelességét, vagy felszólítás ellenére késve orvosol egy további szerződésszegést, a TIMOCOM mentesül szolgáltatási kötelessége alól („letiltás“), de az ellenszolgáltatásra szóló igényét fenntartja. 

(6) A 3. (1) vagy (2), az 5. (2), (4) vagy (5) pontok megsértése esetén a Felhasználóra 12 havi díjnak megfelelő kötbér terhelhető. A csekélyebb károk igazolása a Felhasználó előtt nyitva áll. 

(7) A Felhasználónak minden, a vállalkozására vonatkozó változásról tájékoztatnia kell a TIMOCOM-ot, haladéktalanul a változások hivatalos bejelentése után. Ez különösen érvényes a cégkivonatban történő változásokra, így a címváltoztatásokra, valamint a képviseletre jogosult személyek változására. 

3a. A céges profilok alkalmazás használati joga 


(1) A céges profilok alkalmazás – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó betekinthessen a Smart Logistics System felhasználóinak a rendszerben található cégadataiba. 

(2) A felhasználó is beviheti cégadatait a Smart Logistics Systembe abból a célból, hogy harmadik felek megtekinthessék azt, és tájékozódhassanak. A Felhasználó azután kap hozzáférést a harmadik felek részletes cégadataihoz, amint megadta saját részletes cégadatait. 

(3) Az adatokat a kereskedelmi forgalomban és szabályos üzletmenetben használatos mértékben történő használatra bocsátják rendelkezésre. Az adatbázis lényeges részének vagy egészének másolása szerzői jogi rendelkezések értelmében tilos. 

(4) Az adatoknak naprakésznek kell lenniük. Amennyiben a TIMOCOM tudomást szerez a Felhasználó által megadott nem megfelelő adatokról, akkor a TIMOCOM értesítheti a Felhasználót erről a hibáról. Amennyiben a Felhasználó 7 napon belül nem pótolja az elmaradást vagy javítja ki a hibákat, a Felhasználó felhatalmazza de nem kötelezi a TIMOCOM-ot arra, hogy pótolhassa azokat a cégnyilvántartó adatainak figyelembevételével. 

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a fenti (3)-as és (4)-es bekezdések megsértése esetén megszakítja a Felhasználó Vállalati profilok alkalmazáshoz való hozzáférését, és adatait törli. 

(6) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3b. A Fuvarok és Raktér alkalmazások használati joga 

(1) A Fuvarok és Raktér alkalmazások – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a Smart Logistics Systemben felajánlja raktérkapacitását és rakományait, valamint betekintsen a felajánlott nemzetközi közúti szállítási raktérkapacitásokba és rakományokba. 

(2) Az adatokat hiánytalanul, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli. 

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3c. Az Útvonalak és költségek alkalmazás használati joga 

(1) Az Útvonalak és költségek alkalmazás – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára a térképes megjelenítéshez és útvonal-számításhoz szükséges adatok online eljuttatását egy másik Felhasználóhoz. A térképeken megjelenített adatok – mint az összes térkép esetében – állandóan változnak, és sohasem tükrözik teljesen a valóságot. A TIMOCOM ezért a térképen szereplő és más adatok helyességének biztosításáért nem vállal felelősséget. A TIMOCOM szolgáltatási kötelessége abban áll, hogy az adatokat a Felhasználó rendelkezésre bocsássa, feldolgozza és megjelenítse. 

(2) Az Útvonalak és költségek alkalmazásban megjelenő adatokat és információkat vállalatunk harmadik féltől szerzi be. A TIMOCOM ezért fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben neki nem szállítanak megfelelően és időben, elálljon a szerződéstől, hacsak a Felhasználó a TIMOCOM vétkességét nem bizonyítja. 

(3) Az Útvonalak és költségek alkalmazás kereséskor a megadott helységnevek vagy irányítószámok alapján prioritási sorrendbe állíthatja a célállomásokat. Lehetséges, hogy a találatok között eltérő helységnevek vagy többszörös előfordulások is szerepelnek. A TIMOCOM nem vállal felelősséget azért, hogy a program automatikusan helyesen választja ki a keresett helységet. A TIMOCOM ugyanígy nem vállal felelősséget a hasonló jellegű adatok – például irányítószám, utcanév – vagy más kiegészítő információk helyességéért vagy teljességéért. A térképek a technika fejlődésének megfelelően állandóan változnak. Az adatokért, valamint a térképek hibátlanságáért és minőségéért a TIMOCOM nem vállal felelősséget. 

(4) A TIMOCOM licenc-átadóktól szerzi be a térképanyagot és az ehhez kapcsolódó többi adatot (műholdfelvételek, útdíj-információk, forgalmi korlátozások, érdekes helyek stb.). A térképek, a hozzájuk kapcsolódó egyéb adatok és funkcionalitások szerzői jogi védelem alatt állnak, a TIMOCOM és/vagy a licenc-átadói és partnerei kizárólagos tulajdonát képezik, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt állnak. A TIMOCOM át nem ruházható, nem kizárólagos használati alengedélyt ad a Felhasználónak (allicenc) arra, hogy a TIMOCOM termékeiben lévő térképeket kizárólag saját belső céljaira felhasználja. A Felhasználó nem jogosult a térképek lemásolására, felbontására, módosítására, azokból kivonat készítésére vagy termékek előállítására. A Felhasználó a forráskódot, a forrásfájlokat vagy a térképek szerkezetét sem részben, sem egészben le nem vezetheti, és levezetésüket sem átalakítással, sem feldarabolással, sem dekompilálással, sem másmilyen módon meg nem próbálhatja. A Felhasználó a térképeket nem használhatja fel szolgáltató cég üzemeltetésére vagy más olyan célra, amelynek része a térképek más személyek vagy egységek általi feldolgozása. A Felhasználó tulajdonjogot nem szerez, az teljes egészében a licenc-átadónál marad. A térképekben vagy a térképeken szereplő szerzői jogi hivatkozások, a forrásra vagy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó hivatkozások módosítása, elrejtése vagy eltávolítása tilos. 

(5) Amennyiben a TIMOCOM szállítói a szerződés megkötésekor érvényes áraikat emelik, a TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználóval szemben megfelelő mértékben megemelje a licencdíjakat. Az áremelés 4 héttel a következő hó első napja előtt, az erről szóló nyilatkozat beérkezése után lép hatályba. Amennyiben a TIMOCOM egy naptári éven belül több mint 10 százalékkal emeli az Útvonalak és költségek alkalmazás használati díját, rendkívüli felmondási jog illeti meg a Felhasználót, amellyel az áremelésről szóló közlemény kézhezvételétől számított 2 héten belül élhet. 

(6) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a térképes ábrázolást és az adatelemeket saját belátása szerint bármikor módosítsa, bővítse, törölje és újrakategorizálja, ide értve a térképes megjelenítés és a térképhez kapcsolódó kiegészítő funkcionalitások képességeit és jellemzőit is. A TIMOCOM nem köteles karbantartási munkálatok végzésére, hibaelhárításra, korrekcióra (patch), frissítésre (update) vagy javításra (upgrade). 

(7) A fentiek mellett az alábbi végfelhasználói feltételek érvényesek: (a HERE felhasználási feltételei), valamint adatkezelési tájékoztató (a HERE adatkezelési tájékoztatója). 

(8) A tartalmakat és a funkciókat tilos járművek meglévő rendszereibe integrálni, az érzékelőrendszerekhez vagy a jármű saját funkcióinak automatizálása céljából sem. 

(9) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3d. A Járműkövetés alkalmazás használati joga 

(1) A Felhasználó – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – a Járműkövetés alkalmazás segítségével hozzáférhet a telematikai funkciókhoz, amellyel saját járműveinek meglévő rádiós vagy műholdas adatait, mint például GPS-koordinátákat vagy szenzoradatokat a meglévő lokalizáló készülékekről feltöltheti a Smart Logistics Systembe (a továbbiakban: feltöltés), majd ezeket az adatokat ott saját maga számára korlátlanul, a Smart Logistics System más felhasználóinak (a továbbiakban: Megtekintő) pedig határozott időre szóló engedéllyel megjelenítheti. A Járműkövetés alkalmazás segítségével a Megtekintő ugyanígy megjeleníthet hasonló adatokat a más felhasználók járműveiben lévő telematikai rendszerek segítségével, miután ez a nézet megkapta a megfelelő jóváhagyást. Ezeknek az adatoknak a megjelenítéséhez szükség van egy telematikai szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre a feltöltéshez, valamint az Útvonalak és költségek alkalmazás vagy hasonló, a TIMOCOM Tracking felülete által támogatott térképes megjelenítő eszköz licencére. 

(2) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ha járműve telematikai rendszere adatainak megjelenítését megígérte egy megtekintőnek, a megállapodásban szereplő időszakban megszakítás nélkül, az éppen aktuális műszaki színvonalnak megfelelően biztosítja ezen adatok rendelkezésre bocsátását. Maga a Felhasználó felelős azért, hogy az adatok helyesen és időben jussanak el a TIMOCOMhoz. 

(3) A nem a Felhasználó által tartós bérlettel használt vagy lízingelt járművekben lévő telematikai rendszerek adatainak felhasználása és feldolgozása tilos, amennyiben az nem a fenti 1. bekezdés szerinti jóváhagyás alapján történik a Smart Logistics System 2 felhasználója között. Olyan alvállalkozók, akik állandóan vagy azt megközelítő rendszerességgel dolgoznak a Felhasználónak, csak a TIMOCOM jóváhagyásával tölthetnek fel telematikai adatokat. E bekezdés rendelkezéseinek megszegése esetén a TIMOCOM letilthatja az érintett telematikai rendszer adatait. 

(4) A telematikai adatokat kizárólag az érintett járművek lokalizálására, tulajdonképpen a telematikai rendszerekkel kapcsolatban csak a kitűzött cél érdekében szabad felhasználni. A követett telematikai rendszer természetes személyek nevével (pl. a sofőrök nevével) történő megnevezése tilos. 

(5) A Felhasználó a használat megkezdése előtt a lokalizáló készülékkel rendelkező összes személyt tájékoztatja arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről.
Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik a lokalizáló készülékkel felszerelt személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia. 

(6) Amennyiben a Felhasználó megszegi az adatvédelmi rendelkezéseket, különösen a fenti 4. vagy 5. bekezdésben foglaltakat, a TIMOCOM azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználóval megkötött szerződést. A Felhasználó az adatvédelmi rendelkezések – különösen a fenti 4. vagy 5. bekezdés – Felhasználó általi be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot. 

(7) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja.

3e. A Kiírások alkalmazás használati joga 

(1) A Felhasználó a Kiírások alkalmazás segítségével – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – az általa kiválasztandó célcsoport számára szállítási és logisztikai szolgáltatásokra kérhet (mint tenderkiíró), illetve tehet (mint árajánlattevő) árajánlatokat. A Kiírások alkalmazás segítségével árajánlatokat lehet megadni, amelyek a saját felelősségre történő szerződéskötés előkészítéséhez összegyűjthetők, feldolgozhatók és továbbíthatók. 

(2) A tenderkiíró felhasználási joga a TIMOCOM első számlájának kiegyenlítését követően vagy a TIMOCOM által a Kiírások alkalmazáshoz való hozzáférés biztosításával kezdődik. 

(3) A tenderkiírás nem kötelező érvényű ajánlat, hanem ajánlattételi felhívás, szerződés megkötésére nem kötelez. A kiíró tudomásul veszi, hogy az árajánlat kizárólag az általa felajánlott szolgáltatásra vonatkozik. Hatályos szerződés csak a fuvarszolgáltató és az ajánlattevő egyező nyilatkozata esetén jöhet létre. 

(4) Az árajánlatot az árajánlattevő a tenderkiírás futamideje után 1 hónapig köteles tartani. 

(5) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az tenderkiírást és az árajánlatok jogszerűségét, teljességét és ésszerűségét a beviteltől számított 2 teljes munkanapon belül felülvizsgálja. Egy tenderkiírás többek között akkor tekintendő jogszerűtlennek, ha érvényes jogot, hatósági tilalmat vagy harmadik fél jogvédelmét sérti, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Hiányosnak tekintendő egy tenderkiírás, ha lényeges szerződéses elemek vagy szükséges információk, mint például az engedélyekre vagy teljesítési jogosultságra vonatkozó információk hiányoznak. Egy tenderkiírás például akkor tekintendő ésszerűtlennek, ha túlsúlyban van benne a reklámjelleg vagy csak egyedi szállításra vonatkozik.

(6) Amennyiben a TIMOCOM azt állapítja meg – akár utólag is –, hogy a tenderkiíró vagy az árajánlattevő nem tartotta be az (5) bekezdésben foglaltakat, jogában áll az ajánlatot a Kiírások alkalmazásból törölni, leállítani vagy akár közzé sem tenni, de az ellenszolgáltatásra szóló igényt fenntartja.

(7) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a Kiírások alkalmazásban csak olyan tenderkiíró árajánlattételi felhívásait tegye közzé, amelynek fizetőképessége valamely neves céginformációs szolgáltatónál legalább átlagos értékelést kapott és amelyről nem ismeretesek olyan körülmények, amelyek a kiírt szolgáltatások pénzügyi ellentételezésének lebonyolítását konkrétan veszélyeztetik. A fizetőképesség átlagos értékelése a következőknek felel meg: pl. 300-nál jobb index a Creditreformnál (Németország), „B“ az Euler Hermes Kreditversicherungnál vagy „R“ a Coface –nél (Európa). Amennyiben a tenderkiíró fizetőképességének értékelése a tenderkiírás futamideje alatt negatívan megváltozik, vagy a TIMOCOM olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a kiírt szolgáltatások későbbi pénzügyi teljesítését konkrétan veszélyeztetik, a TIMOCOM a lerontott értékelésről való értesülést követően befejezheti vagy a korlátozott fizetőképesség megszüntetéséig felfüggesztheti a tenderkiírást. 

(8) A TIMOCOMnak jogában áll, hogy a tenderkiírásra érkező árajánlatokat illetve a tenderkiírás kiértékelését, csak az adott tenderkiíráshoz kapcsolódó követeléseinek kiegyenlítése ellenében továbbítsa. 

(9) A TIMOCOM külön felületet tart fenn a potenciális árajánlattevők egy-egy konkrét tenderkiírásra vonatkozó lényeges kérdéseinek. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a tenderkiírás határidejét 1 munkanappal meghosszabbítsa, amennyiben az árajánlat megtételéhez elengedhetetlen kérdések megválaszolása ezt szükségessé teszik. A TIMOCOM fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a jelen feltételek 3. pontja 2. bekezdésének ellentmondó tételeket törölje.

(10) A Felhasználó az összes olyan adatáért és ajánlatáért kizárólagosan felel, amelyet a tenderkiírás keretében a TIMOCOM a Kiírások alkalmazással közzétesz vagy továbbít. A TIMOCOM nem vállal garanciát ezekért az adatokért, illetve ezen adatok alapján létrejövő szerződésekért, vagy titoktartási megállapodásokért. TIMOCOM nem lesz szerződő fele e szerződéseknek. A TIMOCOM nem garantálja az árajánlattevők adatainak valódiságát és teljesítőképességét, különösen akkor nem, ha azok a kiíró kérésére kerültek meghívásra. 

(11) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy törli vagy a továbbítás során figyelmen kívül hagyja az árajánlattevő ajánlatait, ha olyan tények jutnak tudomására, amelyek az árajánlattevők teljesítőképességét konkrétan veszélyeztetik illetve törvényileg vagy hatóságilag tiltják meg számára a tenderkiírásban szereplő szolgáltatás elvégzését. A TIMOCOM azon árajánlatokat is törölheti vagy figyelmen kívül hagyhatja, amelyeknél a árajánlattevők nem a saját nevükben és saját számlára cselekednek. 

(12) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. Alternatív megoldásként a szerződéses jogviszony az egyedi ügylet megkötésével is létrejöhet, és ebben az esetben a kiírás végével automatikusan meg is szűnik, anélkül hogy külön fel kellene mondani. A tenderkiíró által a kiírásra meghívott árajánlattevő használati joga a tenderkiírás határidejével ér véget anélkül, hogy ehhez külön felmondásra lenne szükség; a használati jog egyéb esetekben a meglévő licencszerződésből eredő használati jog lejártával ér véget. 

3f. A Raktár alkalmazás használati joga 

(1) A Felhasználó – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – a Raktár alkalmazás segítségével raktározási kapacitást ajánlhat fel, és betekinthet a felajánlott raktározási kapacitásokba. Az ajánlatok közzététele történhet az alábbi helyeken: a Smart Logistics Systemben, a TIMOCOM nyilvánosság számára hozzáférhető weboldalán, illetve a TIMOCOM további felületein. 

(2) Az elavult adatok haladéktalanul törlendők. Az adatokat teljesen, egyszerű írásmóddal, külön szóköz vagy kiemelésre alkalmas egyéb karakter nélkül, a helyes adatokkal a megfelelő adatbeviteli mezőkbe kell beírni. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy az e kritériumoknak illetve a 3. pont 2. bekezdésében leírtaknak nem megfelelő adatokat automatikusan törli. 

(3) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3g. Az üzenetküldő használati joga 

(1) A felhasználó az üzenetküldő segítségével – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – a Smart Logistics Systemen keresztül üzenetet küldhet egy másik regisztrált felhasználónak. 

(2) Az üzenetküldő nem helyettesíti az általános és nyilvános kommunikációs eszközöket, az illetékes intézményeknek vagy hatóságoknak segélykérő hívás vagy hasonló riasztás küldésére pedig különösen nem alkalmas. 

(3) Használatához felhasználói profilt kell létrehozni és karbantartani. Az üzenetküldő beállításával a Felhasználó üzenetek fogadására kész felhasználóként jeleníthető meg a Smart Logistics Systemben. Az elküldött üzenetek tartalmáért egyedül az adott regisztrált felhasználó felelős. A felhasználók által küldött üzenetek nem tükrözik a TIMOCOM véleményét, a TIMOCOM az üzenetekkel nem feltétlenül ért egyet és sajátjának nem tekinti őket. 

(4) A TIMOCOM nem garantálja az üzenet célba érését. Ugyanúgy nem garantálja, hogy az üzenet feladójaként vagy címzettjeként megjelölt személy ténylegesen azonos az üzenet feladójával vagy címzettjével. 

(5) A TIMOCOM jogosult, de nem köteles a felhasználó üzeneteinek a távközlési titok figyelembe vételével történő ellenőrzésére, a jelen feltételek 3.2. pontjában foglaltak megsértése esetén az üzenet blokkolására, a felhasználó adatainak letiltására vagy a felhasználó üzenetküldőhöz való hozzáférésének letiltására. 

(6) Az üzenetküldő használatával a felhasználó egyetért azzal, hogy az üzenetküldővel elküldött üzenetet a TIMOCOM a távközlési titok megtartása mellett, a kiválasztott felhasználónak történő elküldés céljából, legalább 3 hónapos időtartamra egy szerveren tárolja és az üzenet megjelenítését a kiválasztott felhasználó számára lehetővé tegye. Amennyiben törvényi, bírósági vagy hatósági rendelkezés másként nem rendelkezik, a TIMOCOM a felhasználó számára a szerveren tárolja az üzenetet, amíg azt a kommunikációban részt vevő összes felhasználó kérésére nem törlik, vagy az üzenet létrehozásától és elküldésétől számított legalább 3 hónapos időszak le nem telik. A minimális tárolási időszak letelte után a felhasználónak számítania kell az üzenet minden további bejelentés nélküli törlésére. 

(7) Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A külön megőrzés lehetővé tételéhez nyomtatási funkció áll a felhasználó rendelkezésére. 

(8) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3h. Az interfészek használati joga 

(1) A TIMOCOM a Felhasználó számára a Felhasználó meglévő harmadik rendszerei és a Smart Logistics System közötti kapcsolatot interfészeken keresztül tudja lehetővé tenni. 

(1.1) A Fuvarbörze interfész – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő fuvarkezelő rendszerszoftver és a Smart Logistics System között. 

(1.2) A Tracking interfész – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő szoftver és a Smart Logistics System között. A Tracking alkalmazás adatvédelmi rendelkezései a telematikai adatokra értelemszerűen alkalmazandók. 

(1.3) A Fuvarmegbízások interfész – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználó által használt harmadik rendszer és a Smart Logistics System között.

(1.4) A Küldeménykövetés interfész – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára adatok cseréjét a Felhasználónál meglévő fuvarkezelő rendszerszoftver és a Smart Logistics System között.

(2) A felhasználói felület nem grafikus. A Smart Logistics Systemben további tartalmak megjelenítéséhez további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek. A felhasználó köteles biztosítani, hogy az interfész használati lehetőségeit használó valamennyi személy személyes, egyedi hozzáférésen keresztül rendelkezzen licenccel a TIMOCOM Smart Logistics System rendszerben. A felek között megállapodott, személyes, egyedi hozzáférés nélkül az érintett személyek nem jogosultak az interfész és a Smart Logistics System használatára, valamint arra, hogy kapcsolattartóként nevezzék meg őket a konkrét tranzakciókban. 

(3) A Felhasználó a meglévő harmadik rendszerével saját felelősségére kapcsolódhat az interfészhez és azon keresztül a Smart Logistics Systemhez. A használatba vételt követően a TIMOCOM a Felhasználónak technikai leírást ad át. A termék technikai leírását ezen szerződés nem tartalmazza. Előzetes technikai ismeretek nélkül a kézhez kapott leírás nem nyújt garanciát a sikeres felhasználáshoz. 

(4) A TIMOCOM folyamatosan fejleszteni kívánja interfészeit, ami az interfészek lefelé való kompatibilitására is kihathat. A rendszer továbbfejlesztésénél a TIMOCOM a technika mindennapi állását veszi figyelembe. A TIMOCOM megfelelő módon tájékoztatja a Felhasználót új interfészverzió kiadása esetén. Kérésre a TIMOCOM rendelkezésre bocsátja az interfész mindenkori aktuális műszaki leírását.
A Felhasználó a TIMOCOM írásbeli közlésére legkésőbb 6 hónappal a közlés elküldését követően áttelepül az interfész legújabb változatára. 

(5) A Felhasználó a meglévő harmadik rendszerével saját felelősségére kapcsolódhat az interfészhez és azon keresztül a TIMOCOM rendszeréhez. A Felhasználónak kell gondoskodnia a saját harmadik rendszere módosított interfészekhez való csatlakozásának technikai előfeltételeiről. Mindkét fél kötelezi magát arra, hogy az interfészt lehetőleg stabilan és kevés karbantartást igénylően implementálja. Az interfész testreszabásainál és módosításainál a TIMOCOM lehetőség szerint ügyel a kompatibilitásra, hogy a minimumra csökkentse a Felhasználó testreszabással kapcsolatos költségét. 

(6) A TIMOCOM a Felhasználót az addigi interfész lekapcsolása előtt 6 hónappal írásban értesíti a változásról.
Ha az ügyfél a szükséges kiigazításokat nem végzi el, nem kizárható, hogy a funkció a továbbiakban nem lesz használható. Ebben az esetben a TIMOCOM mentesül a teljesítés kötelezettsége alól, azonban továbbra is jogosult a megállapodás szerinti ellenszolgáltatásra. Abban az esetben adódhat eltérés a fent nevezett reagálási határidőtől, ha jogszabályi követelmények korábbi időpontban történő megvalósítást írnak elő, biztonsági módosítások szükségesek a Felhasználó vagy a TIMOCOM rendszerének megvédése érdekében, vagy a vállalt szolgáltatási terjedelmet helyreállító vagy előállító hibajavítások szükségesek. 

(7) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3i. A „Dokumentumkezelés szolgáltatás” használatának joga 

(1) A Smart Logistics System, amennyiben ilyen értelmű megállapodásra került sor, a Felhasználó számára hozzáférést biztosít a „Dokumentumkezelés szolgáltatás”-hoz (a továbbiakban: DMS), mellyel saját dokumentumait tudja a Smart Logistics System platformjára feltölteni (a továbbiakban: feltöltés), és azokat a többi felhasználó számára megtekintés céljára rendelkezésre bocsátani. A TIMOCOM fenntartja a szolgáltatás korlátozásának jogát a dokumentumok formátumát, terjedelmét és mennyiségét illetően.

(2) A Felhasználó által továbbított dokumentumok titkosítva kerülnek tárolásra az EU-n belül. Az adatok lekérésére az erre felhatalmazott Felhasználó általi letöltéssel kerül sor, azzal, hogy az azokhoz kapcsolódó jogok a továbbító felhasználónál maradnak. 

(3) A DMS nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, így a TIMOCOM nem végzi a dokumentumok módosításvédett, időben korlátlan tárolását. Az üzenetekkel kapcsolatos bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a felhasználó dolga. A felhasználási jog megszűnésével a felhasználónak számítania kell az általa továbbított dokumentumok minden további bejelentés nélküli törlésére. 

(4) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3j. A Fuvarmegbízások alkalmazás használati joga 

(1) A Fuvarmegbízások alkalmazás – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy egy másik szerződő féllel kötendő szállítási szerződéshez dokumentumokat és nyilatkozatokat töltsön fel, szerkesszen, küldjön vagy jelenítsen meg. A Felhasználó e célból sablonokat hozhat létre, nyilatkozatokat véleményezhet és tárolhat a Smart Logistics Systemben. A TIMOCOM áttekintések formájában a Felhasználó rendelkezésére bocsáthatja az eddigi tranzakciókat. 

(2) Más szerződő felek lehetnek a Smart Logistics System felhasználói, valamint a maga a fuvarszolgáltató által létrehozandó harmadik felek. A dokumentumok vagy nyilatkozatok elküldésével az ilyen harmadik fél nem szerzi meg a Smart Logistics System önálló használatának jogát. 

(3) Technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatok előre be vannak állítva az űrlapon. Az előre beállított érték nem jelent ajánlást a TIMOCOM részéről. Az adatokat a Felhasználó saját felelősségére az igényekhez igazíthatja. A Felhasználó által a Smart Logistics Systemben megadott egyéni nyelvi beállítások befolyásolhatják az űrlapon megjelenő feliratokat és leírásokat, amelyek emiatt eltérőek lehetnek a nyilatkozat feladójánál és címzettjénél. Az űrlapon lévő feliratok és leírások, valamint azok fordításai egyedül az adott Felhasználó kényelmét szolgálják, a TIMOCOM nem kötelező érvényű fogalmazási javaslatainak tekintendők. Az űrlap e felirataiban és leírásaiban szereplő fogalmak értelmezéséről a Felhasználók saját megállapodásokat kötnek. A „kötelező érvényű“-nek nevezett dokumentumra érvényes előzetes beállítás az űrlap létrehozójának nyelvi beállítása. 

(4) A Felhasználó tudatában van annak, hogy a Fuvarmegbízások alkalmazáson belül egy fuvar lényeges elemeiről szóló, egyező nyilatkozatok megtételével hatályos, a visszaigazolt jogokat és kötelességeket tartalmazó szerződés jön létre a résztvevők között. 

(5) A TIMOCOM támogatást nyújthat a Felhasználónak a megőrzési kötelesség betartásában. A TIMOCOM e célból legfeljebb 10 üzleti évig rögzítheti, tárolhatja és dolgozhatja fel a tranzakciók során keletkező adatokat. Az esetleges megőrzési kötelességek betartása egyedül a Felhasználó felelőssége. A megőrzés lehetővé tételéhez a TIMOCOM exportálási funkciót biztosít a Felhasználónak. A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy a tranzakciók tárolására használt tárhelyet a jelen feltételek 3.3. pontja szerinti tisztességes használat (fair use) elve alapján korlátozza; az ezt meghaladó tárhelyhez külön megállapodásra van szükség. Amennyiben egy Felhasználó a felhasználási szerződés megszűnése után hozzá akar férni e tárolt adatokhoz vagy azok kiadását kéri, a TIMOCOM jogosult arra, hogy ezt a hozzáférést csak ráfordításainak megfelelő megtérítése után, valamint a jelen licencszerződésből eredő, esetleg még nyitott követeléseinek kiegyenlítése után biztosítsa, illetve hogy az adatokat csak ezek után adja ki.

(6) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3k. A Fuvarajánlatkérések alkalmazás használati joga 

(1) A Felhasználó a Fuvarajánlatkérések alkalmazás segítségével – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – egyedi fuvarmegbízásokat kínálhat fel az általa kiválasztandó célcsoport számára (mint Fuvarszolgáltató), illetve adhat (mint árajánlattevő) árajánlatokat. A Fuvarajánlatkérések alkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy egyedi fuvarmegbízásokat írjon le, szerkesszen, valamint hogy ezekhez kapcsolódó ajánlatokat és árakat adjon meg. 

(2) A célcsoport tagjai lehetnek a Smart Logistics System felhasználói, valamint a maga a fuvarszolgáltató által létrehozandó harmadik felek. 

(3) A TIMOCOM fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza egy egyedi fuvarmegbízásra kiválasztható ajánlattevők számát. Ugyanígy fenntartja az ajánlat és a tervezett szállítási határidő közötti időszak korlátozásának jogát. 

(4) A fuvarajánlat nem kötelező érvényű ajánlat, hanem ajánlattételi felhívás, szerződés megkötésére nem kötelez. A fuvarszolgáltató tudomásul veszi, hogy az árajánlat kizárólag az általa felajánlott szolgáltatásra vonatkozik. Hatályos szerződés csak a fuvarszolgáltató és az ajánlattevő egyező nyilatkozata esetén jöhet létre. 

(5) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. A fuvarszolgáltató által a kiírásra meghívott ajánlattevő használati joga a megbízás valamelyik ajánlattevőnek történő odaítélésével ér véget anélkül, hogy ehhez külön felmondásra lenne szükség; a használati jog egyéb esetekben a meglévő licencszerződésből eredő használati jog lejártával ér véget.

3l. A digitális fuvarajánlat használati joga 

(1) A digitális fuvarajánlat lehetővé teszi a felhasználó számára – amennyiben a megállapodás részét képezi –, hogy a fuvarozási ajánlat szolgáltatója számára árajánlatot és ahhoz fűzött megjegyzést küldjön a Smart Logistics Systems rendszerben. 

(2) Az árajánlat az ajánlatban megadott adatokon alapul és tárgyalási alapot képez a konkrét fuvarszerződés megkötéséhez. Az árajánlathoz kötöttségi határidőt kell kiválasztani, amelynek letelte után a felek eldönthetik, hogy folytatják-e a tárgyalásokat, ha még nem jött létre egyezség. A határidő lejártáig a felhasználó kötve van árajánlatához. A fuvarozási ajánlat szolgáltatója számára az árajánlat fogadása nem jár kötelezettséggel. 

(3) Technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatok előre be vannak állítva az űrlapon. Az előre beállított érték nem jelent ajánlást a TIMOCOM részéről. Az adatokat a Felhasználó saját felelősségére az igényekhez igazíthatja. A Felhasználó által a Smart Logistics Systemben megadott egyéni nyelvi beállítások befolyásolhatják az űrlapon megjelenő feliratokat és leírásokat, amelyek emiatt eltérőek lehetnek a nyilatkozat feladójánál és címzettjénél. Az űrlapon lévő feliratok és leírások, valamint azok fordításai egyedül az adott Felhasználó kényelmét szolgálják, a TIMOCOM nem kötelező érvényű fogalmazási javaslatainak tekintendők. Az űrlap e felirataiban és leírásaiban szereplő fogalmak értelmezéséről a Felhasználók saját megállapodásokat kötnek. A „kötelező érvényű“-nek nevezett dokumentumra érvényes előzetes beállítás az űrlap létrehozójának nyelvi beállítása. 

 (4) Ha az ajánlatkérő odaítéli a megbízást, akkor azzal kötelező érvényű szerződés jön létre a 3j) pont szerint (Fuvarmegbízások). 

 (5) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3m. A Küldeménykövetés használati joga 

(1) A Küldeménykövetés alkalmazás – amennyiben a megállapodás részét képezi – lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fuvarmegbízás keretein belül a küldeményre vonatkozó kiterjesztett információkat cseréljen ki más felhasználókkal a Smart Logistics Systemben. Ehhez státuszinformációk, dokumentumok és GPS-adatok, illetve adott esetben további adatok gyűjtésére, frissítésére és megosztására kerülhet sor. A felhasználó az arra jogosult harmadik feleknek az adott küldeményre vonatkozó információkat küldhet megtekintés céljából. 


 (2) Az alkalmazás használatához és a tartalmak megjelenítéséhez a Smart Logistics Systemben további licencekről szóló megállapodások lehetnek szükségesek. 

(3) A TIMOCOM saját belátása szerint jeleníthet meg a küldeményre vonatkozó információkat a felhasználó számára a Smart Logistics Systemben vagy azon kívül. A küldeményre vonatkozóan esetlegesen a TIMOCOM, alvállalkozói vagy harmadik szolgáltatók által a felhasználó adatai alapján automatizáltan rendelkezésre bocsátott információk nem kötelező érvényűek. 

(4) A küldeménykövetés nem helyettesíti az elektronikus adatarchívumot, így különösen nem kerül sor az információk módosításokkal szemben védett, időben korlátlan tárolására a TIMOCOM részéről. Bármiféle megőrzési kötelesség teljesítése egyedül a Felhasználó dolga. A használati jog megszűnésével a felhasználónak számítania kell az általa szolgáltatott információk minden további bejelentés nélküli törlésére. 

(5) A díjköteles szerződéses jogviszony a licencszerződés mindkét fél által történő aláírásával vagy TIMOCOM általi írásos visszaigazolásával jön létre, és bármely fél részéről 14 napos felmondási idő mellett, naptári hó végével indoklás nélkül, rendes felmondással felmondható. A szerződés időtartama 1 hónap, amely további egy hónappal meghosszabbodik, amennyiben valamelyik fél előzetesen rendes felmondással fel nem mondja. 

3n. Az értékelés funkció használati joga 

 (1) Az értékelés funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a Smart Logistics Systemben a tranzakció lezárása után értékelje valamelyik másik felhasználó szerződés szerinti teljesítését. 

 (2) A tranzakciók mindkét felhasználója értékelheti a másik felhasználót, amennyiben a tranzakció lezárult, és nem sztornózták. Értékelés a fuvarmegbízásban megállapodott szállítási határidőtől számítva a fuvarmegbízásban rögzített fizetési határidő leteltétől számított 44 napig, legkésőbb azonban a szállítási határidőtől számított 104. napig adható. A határidő letelte után az adott értékelés bekerül a felhasználó értékelési profiljába. 

 (3) Az értékelések tartalma kizárólag az adott értékelést adó felhasználók véleményét jelenti, és semmiképp nem tükrözi a TIMOCOM véleményét, illetve a TIMOCOM nem teszi magáévá ezeket a véleményeket. Az értékelésekre különösen a jelen ÁSZF 3. pontjának (2) bekezdésében foglalt – az egymással való jogszerű és tisztességes bánásmódról szóló – szabályozások irányadók. 

 (4) A TIMOCOM az értékeléshez saját belátása szerint megfelelő formátumot biztosíthat, pl. adott számú csillagot az értékelendő teljesítésrész minőségére vonatkozóan, ahol 1 csillag a nem megfelelő teljesítést és 5 csillag a kiváló szolgáltatást jelenti. A TIMOCOM saját belátása szerint megfelelő kategóriákat határozhat meg a teljesítésrészekre vonatkozóan értékelés céljából – pl. megállapodások betartása, kommunikáció, elérhetőség – vagy a tranzakció megbízójára és megbízottjára vonatkozó olyan specifikus jellemzőket, mint pontosság, árukezelés, dokumentumok rendelkezésre bocsátása vagy fizetési fegyelem. 

(5) Amint több tranzakció lebonyolításra és értékelésre került a TIMOCOM megjelenítheti a felhasználóra adott értékelések átlagát a Smart Logistics Systemben a cégre vonatkozóan. A megjelenítés több részből állhat, például az értékelt teljesítéskategóriák átlagából, a különböző értékelők számából, illetve különbségtétel lehet a megbízói vagy a megbízotti értékelések között. Amennyiben a tranzakció legalább egy teljesítésrészét értékelik, megjelenítésre kerülhet sor a felhasználó profiljában. 

(6) Minden felhasználó egyszer kérheti az értékelő felhasználót az értékelése átdolgozására. Az ilyen kérés címzettje 7 napon belül dolgozhatja át a leadott értékelését. Ezt követően nincs mód további módosításra. Az átdolgozási kérést meg kell indokolni. Az átdolgozási kérés keretében rosszabb értékelés nem adható. 

(7) Az értékeléseket a TIMOCOM főszabály szerint nem módosítja vagy törli, kivéve az alábbi eseteket: 
- a felhasználó nem reagált az értékelés átdolgozására vonatkozó kérésre, és az értékelés módosításáról szóló, jogerős bírósági döntés van vele szemben érvényben,
- mindkét érintett felhasználó egybehangzóan kijelenti, hogy a közös tranzakciójukra vonatkozó értékelést törölni kívánják,
- a felhasználónál lényeges változás következett be, például az ügyvezetésben vagy a tulajdonosok körében,
- a vállalkozással szemben hivatalos átalakítási, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás vagy ezekhez hasonló eljárás indult. Az értékelés ideiglenesen zárolható a felhasználó profiljában, ha a felhasználó megfelelő bizonylattal, pl. az ügyiratszám bírósági tanúsításával igazolja, hogy a felek között bírósági eljárás van folyamatban. 

(8) Amennyiben a felhasználó ismételten megsérti a jelen szakasz rendelkezéseit, a TIMOCOM tartósan korlátozhatja a más felhasználók értékelésére vonatkozó jogosultságát. 

4. Használati díj 

(1) A használati díj mindig a felhasználási időszak elején, előre esedékes és legkésőbb az adott időszak harmadik munkanapjáig be kell érkeznie a TIMOCOMhoz. A TIMOCOM által elvégzett plusz szolgáltatásokról kiállított számlák azonnal esedékesek. A fizetéssel kapcsolatos összes költséget a Felhasználó viseli kivételt képez a törvényes szabályozás szerinti SEPA fizetési mód. Amennyiben nem született kifejezetten ettől eltérő megállapodás, a TIMOCOM jogosult a számlák elektronikus formában történő kiállítására és továbbítására. Amennyiben ehhez nem áll rendelkezésre megfelelő e-mail-cím, vagy amennyiben a Felhasználó papíralapú számlát szeretne, felszámítjuk számára az ehhez kapcsolódó tényleges többletköltségeket. 

(2) A Felhasználó ellenigényekből eredő beszámítási vagy visszatartási joga kizárt, kivéve ha nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelésekről van szó. 

(3) A TIMOCOM, a felhasználóinak kedvezményt nyújt abban az esetben, ha a felhasználó a szoftver(ek) használati díját egy meghatározott teljesítési időszakra vállalva, előre teljesíti, azaz előtörleszti, azonban visszamenőleg ezt a kedvezményt visszakövetelheti, ha a szerződést, vagy a szerződés egy részét a kiszabott teljesítési időszak előtt, a felhasználó rendes felmondással megszünteti. Ugyanez érvényes akkor is, ha a TIMOCOM saját részéről, nyomós indokkal felmondja a szolgáltatást. (4) A TIMOCOM fenntartja a jogot a szerződésben foglalt árak évenkénti emelésére, amennyiben az adott időszakra a szolgáltató árgaranciát nem vállalt. 

A TIMOCOM az áremelésről legalább 4 héttel korábban írásban tájékoztatja a Felhasználót. A TIMOCOM az áremelésről legalább 4 héttel korábban írásban tájékoztatja a Felhasználót. Ha az áremelés meghaladja az 5 %-ot a rendes naptári évre vonatkozóan, a Felhasználó felmondással élhet az áremelés érvénybelépését megelőző 14. napig. Ezen záradék értelmében az esetleges árengedmény vagy az adott határidőre vonatkozó egyéni megállapodás megszűnése nem számít áremelésnek. Amennyiben a TIMOCOM nem él az áremelés jogával, úgy az nem jelenti a jogról mint olyanról való lemondást. Az előre fizetés nem biztosít árgaranciát az előre fizetett időszakra. 

5. Semlegesség, oltalmi jogok, titoktartás 

 (1) A licenc a Felhasználó mellett más felhasználók számára is hozzáférést biztosít a Smart Logistics Systemhez, anélkül, hogy a Felhasználó igényelhetné, hogy más felhasználókkal szemben előnyben részesítsék. A TIMOCOM semleges a rakodási szolgáltatók, a logisztikai szolgáltatók, valamint a szállítmányozó és fuvarvállalatok kapcsolatrendszerében. 
  
(2) Jelen licencszerződés nem jogosítja fel a Felhasználót allicenc kiadására vagy a Smart Logistics System biztosította adatátviteli és adat-felhasználási lehetőségek harmadik félnek – különösen a Smart Logistics Systemben használt szoftver (a továbbiakban: szoftver) saját informatikai jogvédelem keretében való felhasználásra – történő átadására. A szoftver és annak forráskódja szerzői jogi védelem alatt áll, a TIMOCOM és licencadói kizárólagos tulajdonát képezi, valamint nemzetközi szerződések és a felhasználás országában érvényes törvények védelme alatt áll. 

(3) A TIMOCOM a termékeiben ún. nyílt forráskódú szoftvereket használhat, amelyekre saját licencfeltételek lehetnek érvényesek. Ezek áttekintését a TIMOCOM kérésre rendelkezésre bocsátja. 

(4) A Felhasználót folyamatos szoftvertechnikai tanácsadásra, frissítések vagy további adathordozók szállítására és különösen a forráskódra szóló igény nem illeti meg a szoftver kódjának visszafejtése, parancsokra bontása vagy módosítása. A szoftvert a Felhasználó nem használhatja fel szoftvertechnikai továbbfejlesztésre, módosított verzió készítésére vagy harmadik fél – akár másik Felhasználó – számára másolat készítésére. Minden ezen túlmenő használat – legyen az másolat, más munkahelyeken történő párhuzamos vagy váltakozó használat, különböző üzemi egységekben és/vagy kirendeltségeken történő használat – csak írásos megállapodásba foglalt további, díjköteles licencekkel megengedett. Az egyedi hozzáférésnek a jogosult Felhasználó bejelentett lakóhelyéről történő használatát a webes bejelentkezési licenc tartalmazza. 

(5) A felhasználó az együttműködés keretében adatokat továbbít a TIMOCOM rendszerébe. Ilyen adatok pl. a cím- és szerződéses adatok, valamint a GPS-koordináták. Ezen adatok alapján a TIMOCOM számára lehetségessé válhatna a visszakövetkeztetés a Felhasználó konkrét üzleti és ügyfélkapcsolataira, pl. bizonyos ügyfelek azonosítása. Az ilyen információkat üzleti titoknak minősítjük és bizalmasan kezeljük még abban az esetben is, ha azok nincsenek bizalmasként megjelölve.

6. Garancia, felelősség 

(1) A TIMOCOM kizárólag azt garantálja, hogy a Smart Logistics System alkalmas a megállapodásban rögzített mértékben történő használatra. A termékleírásokban, prospektusokban és a TIMOCOM által rendelkezésre bocsátott felhasználói tájékoztatókban közölt adatok nem kötelező érvényű ajánlásoknak tekintendők. Minden további felelősség nem a TIMOCOM-ot terheli. A TIMOCOM nem vállal felelősséget többek között a más felhasználók által a rendszerbe felvitt adatok aktualitásáért, helyességéért és teljességéért, valamint azért, hogy a Smart Logistics System kompatibilis a Felhasználó informatikai technikai környezetével vagy a felhasznált adatátviteli kapcsolattal. A Felhasználó tudomásul vette, hogy az olyan komplex online ajánlatok, mint a Smart Logistics System a technika állásának megfelelően soha nem lehetnek minden hibától mentesek. A TIMOCOM ezért nem szavatolja, hogy a szolgáltatás teljes körűen mentes az ilyen hibáktól. 

(2) Internetes hivatkozások létrehozása és a TIMOCOM honlapjáról és felületein hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik fél honlapjain elérhető információk nem képezik a szerződéses szolgáltatások részét. Ezek arra sem szolgálnak, hogy részletesebben leírják a szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettséget. A létrehozott hivatkozásokat, illetve a rajtuk keresztül elérhető oldalakat nem ellenőrzik rendszeresen, úgyhogy a TIMOCOM nem vállal felelősséget ezek tartalmáért vagy helyességéért. 

 (3) A TIMOCOM a különböző Felhasználók által egymásnak okozott károkért – adatvesztés, adatátviteli hibából eredő vagy egyéb módon okozott kárért – nem felel. A TIMOCOM nem felel a Felhasználók által eljuttatott dokumentumokban vagy ajánlataikhoz csatolt fájlokban, ajánlati leírásaiban a Smart Logistics Systembe kerülő és azon keresztül terjedő kártékony szoftverért vagy programkódért (vírus, trójai program, féreg stb.). A Felhasználó közvetlenül felel azért, hogy ne juttasson ilyen kártékony szoftvert a platformra. 

(4) A TIMOCOM sem szerződő fele, sem közvetítője a Smart Logistics System segítségével megkötött szerződésnek, sem szóvivője az ehhez kapcsolódó releváns nyilatkozatnak. A TIMOCOM ezért semmilyen módon sem garantálja a felhasználók között kialkudott szerződések rendes lebonyolítását vagy bármiféle gazdasági eredmény elérését. A Felhasználó saját kötelező gondossága keretében ellenőrzi a harmadik felektől kapott adatok helyességét. A felhasználók által a Smart Logistics Systemen keresztül küldött üzenetek nem tükrözik a TIMOCOM véleményét vagy nyilatkozatait, a TIMOCOM az üzenetekkel nem feltétlenül ért egyet és nem tekinti sajátjának őket. A TIMOCOM nem garantálja, hogy a Smart Logistics Systemen keresztül küldött közlemény vagy értesítés eléri célját, illetve hogy a címzett felhasználó kézhez vette és elolvasta azt. Ugyanúgy nem garantálja, hogy a közlemény vagy értesítés feladójaként vagy címzettjeként megjelölt személy ténylegesen azonos a feladóval vagy címzettel. 

(5) A Felhasználó minden olyan kötelezettség alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot, amely abból ered, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerűen, nem jelen szerződés rendelkezései szerint használja a Smart Logistics Systemet. A TIMOCOM értelemszerűen ugyanolyan szerződést köt minden Felhasználóval, és más Felhasználókkal szembeni esetleges kártérítési követeléseit adott esetben (a TIMOCOM saját kártérítési igényeinek kielégítését követően) a kár fedezésére a Felhasználóra engedményezi.

(6) Az adatok sikertelen vagy hibás átvitelének veszélye akkor száll át a Felhasználóra, amikor az adatok elhagyják a TIMOCOM befolyási területét. 

(7) A Felhasználót ért károkért viselt felelősség jelen szerződés szerinti korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes: 

(8) Amennyiben a Megbízó vállalkozó, a TIMOCOM felelőssége a szerződéskötéskor várható jellemző szerződéses kár mértékére korlátozódik a következők szerint:

(9) A Smart Logistics System elemeinek „BÉTA” vagy „BÉTA verzió”, „prototípus” vagy „TIMOCOMLabs” („BÉTA alkotórész”) megnevezése azt jelenti, hogy a mindennapos felhasználás szempontjából a termék még nem teljesen kész; minden fő funkciót tartalmaz ugyan, azonban teljesítmény, kompatibilitás és stabilitás tekintetében korlátozottnak tekintendő, mivel a közzététel előtt rendszerint nincs lehetőség valamennyi hardveres és szoftveres környezet, illetve felhasználói magatartás szimulálására. A TIMOCOM ezért csak nem kötelező érvénnyel, tesztelési célokra bocsát rendelkezésre ilyen BÉTA-szoftvereket a Smart Logistics Systemben, amelyekhez szükség van a felhasználók tapasztalati beszámolóira. Nem garantálható, hogy a szoftver rendelkezik az „éles üzemű” szoftver tulajdonságaival és hogy nem tartalmaz súlyos hibákat. A Felhasználó elismeri, hogy a TIMOCOM ezért, valamint rendszerének használatában bekövetkező kimaradásokért, adatvesztésért, hibákért és az azokból eredő járulékos károkért, valamint elmaradt haszonért viselt felelőssége ki van zárva. A felhasználó a Smart Logistics System BÉTA-elemeinek telepítése és használata előtt teljes körű mentést végez a helyi rendszeréről, beleértve az adatokat is. 

(10) A Felhasználó kizárólagosan felel a Smart Logistics Systemhez való hozzáférésének használatáért, mellőzi annak minden visszaélésszerű használatát, továbbá minden arra irányuló kísérletet, hogy jogosulatlanul vagy harmadik személy által információt kérjen le vagy beavatkozzon a Smart Logistics Systembe. Ilyen esetben a Felhasználó viseli a felmerülő költségeket, beleértve a TIMOCOM-nál a berendezések ellenőrzésével kapcsolatban felmerült és/vagy a Felhasználó felelősségi körébe eső hibákra vagy zavarokra visszavezethető ráfordításokat. A Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a TIMOCOM vállalatot jogosulatlan harmadik személy hozzáférési lehetőségéről vagy az adatbiztonság egyéb, tudomására jutott vagy feltételezett megsértéséről, vagy harmadik felek állítólagos igényeiről a Smart Logistics System használata miatt vagy a TIMOCOM-mal szemben, továbbá köteles haladéktalanul és a TIMOCOM számára díjmentesen biztosítani minden célszerű együttműködést a jogi védelem érdekében, különösen akkor, ha erre a TIMOCOM felszólítja, és a szükséges intézkedések ráfordításai nem haladják meg az észszerű mértéket. 

7. Reklamációk 

(1) Amennyiben a TIMOCOM olyan információkat kap a Felhasználóról, amelyek szerint a Felhasználó fuvarozási szerződésből, jelen szerződésből eredő kötelességeit nem teljesíti vagy egyéb érvényes jogos vétkes módon megsért (a továbbiakban: panasz), jogosult, de nem köteles ezt a panaszt a panaszos megnevezésével vagy anélkül továbbítani az érintett Felhasználónak, vagy annak meghallgatása és vizsgálata után más Felhasználóknak. 

(2) Az a Felhasználó, aki ellen a panasz szól (a továbbiakban: érintett), köteles haladéktalanul, de legkésőbb a panaszról szóló közlemény kézhezvételétől számított egy héten belül írásban állást foglalni a TIMOCOMnak a panaszról annak tisztázása érdekében, de legalább az állásfoglaláshoz szükséges hosszabb időráfordítást meg kell indokolnia. 

(3) Amennyiben az Érintettnek nem sikerül állásfoglalásában cáfolnia a leírt kötelességszegést, a TIMOCOM jogosult – azonban nem köteles – felszólítani a Felhasználót arra, hogy egy héten belül szüntesse meg a szerződésszegő állapotot. E határidő kitűzésével megfogalmazott felszólítás mellőzhető, amennyiben TIMOCOM véleménye szerint a körülmények ismeretében nem várható el eredmény. 

(4) A fenti 2. és 3. bekezdésben szereplő és a Felhasználó letiltásával vagy a szerződés felmondásával összefüggő jogok egyedül a TIMOCOM érdekét szolgálják. Amennyiben a TIMOCOM nem él ezzel a joggal, a többi Felhasználóval szembeni felelősség ki van zárva. 

(5) A TIMOCOM nem köteles megvizsgálni a hozzá beérkező panaszokat. 

(6) A Felhasználó minősített kapcsolattartót jelöl ki, aki jogosult a szerződéssel kapcsolatos összes döntés meghozatalára, valamint nyilatkozatok átvételére és megtételére. A TIMOCOM jogosult, azonban nem köteles a Felhasználó vállalatánál tevékenykedő más személyek által adott nyilatkozatok elutasítására. 

8. Rendkívüli felmondás, a licenc időtartama, általános rendelkezések 

(1) A használati jog időtartama az egyedi megállapodásban rögzített licenctől függ. Az ingyenes tesztidőszakban mindkét felet megilleti az azonnali felmondás joga. 

(2) Nyomós ok fennállása esetén mindegyik fél azonnali hatállyal, felmondási idő megtartása nélkül, felmondhatja jelen szerződést. A TIMOCOM-on keresztüli rendkívüli felmondáshoz alapul szolgáló nyomós ok többek között akkor áll fenn, ha
 a) a Felhasználó fizetésképtelenné válik vagy fizetőképtelenség fenyegeti;
 b) a Felhasználó vagyona feletti csődeljárás megindítását elegendő vagyontömeg hiányában elutasították, vagy a Felhasználónak büntetőjogi felelősségében megerősítést kell tennie;  c) a Felhasználó vétkesen megszegi jelen feltételek rendelkezéseit, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését vagy ami a 3. (4) vagy (5) bekezdés szerinti letiltásra jogosítják a TIMOCOM-ot; d) a Felhasználó egyhavi használati díjnak megfelelő összeggel 14 naptári napot meghaladó késedelembe esik vagy e) a szerződés aláírásakor fennálló állapothoz képest a Felhasználó vállalatán belül a tulajdonviszonyok 25 százalékkal vagy nagyobb mértékben változnak, illetve változás következik be a vállalat képviseletére jogosult személyek jogállásában;f) a Felhasználó, törvényes képviselői vagy kapcsolt vállalkozása a TIMOCOM versenytársává válik. 

(3) A használati jog a TIMOCOM általi aktiválással lép életbe és a szerződéses viszony megszűnésével egy időben ér véget. 

(4) A Felhasználónak a szerződés megszűnésével mindenféle visszatartási jog kizárása mellett haladéktalanul törölnie kell a TIMOCOM-mal kapcsolatos és a felhasználónál telepített szoftvert, és abba kell hagynia a Smart Logistics System bármiféle használatát. A felhasználónak ezt követően ugyancsak fel kell hagynia a megállapodás tárgyát képező felületekre történő további adattovábbítással is. 

(5) Amennyiben a felhasználó vállalkozó, közjogi testület vagy közjogi különvagyon a BGB 310. § 1. bek. 1. mondata értelmében, vagy nem esik a németországi bírói illetékesség hatálya alá, akkor a teljesítés és a jogorvoslat helye Düsseldorf. Jelen szerződésre az ENSZ vételi jogának kizárása mellett a német jog érvényes. 

(6) Amennyiben a TIMOCOM jelen szerződés vagy a szerződés részeinek fordítását adja át a Felhasználónak, a német nyelvű változatnak ellentmondó vagy attól eltérő fordítás esetén 
(7) Amennyiben e feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyan szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a lehető legjobban megközelíti. 

9. Adatvédelem 

(1) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó műszaki adatait a Felhasználó azonosítása és hozzárendelése, valamint az adatok biztonsága és az adatátvitel javítása érdekében feldolgozza. Ez magában foglalhat az eszköztől függően anonim adatokat, például az alkalmazott operációs rendszert, a képernyőfelbontást, a böngészőt, a processzor-azonosítót és -sebességet és a fizikai memóriát, valamint az olyan adatokat, amelyek személyes hivatkozással rendelkeznek, például IP-címet és MAC-címet, eszközazonosítót, domain DNS-t, telepítési útvonalat, felhasználói azonosítást, nyelvi beállításokat, sütiket és telematikai adatokat.
A TIMOCOM emellett a Smart Logistics System telepítése és annak használata során személyes adatokat – mint például a Felhasználó neve, megszólítása, e-mail-címe, elérhetőségi adatai, hozzárendelése valamely vállalati felhasználóhoz, megadott nyelvismeret, beírt adatok, közlemények, valamint olyan információk, amelyeket a Felhasználó saját maga harmadik felek rendelkezésére bocsát a profiljában és a Smart Logistics System alkalmazási lehetőségeinek használata során – is kezel. A TIMOCOM ezeket az adatokat a következő célokra használja:
- a megállapodás tárgyát képező szolgáltatás rendelkezésre bocsátása és fenntartása- a felhasználó által kezdeményezett tranzakciók lebonyolítása- a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése- a használati feltételek betartásának biztosítása- a jogszabályi kötelezettségek vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági követelmények teljesítése. 
Amennyiben a feldolgozó szervnek nem áll nyomósabb érdekében, vagy nem áll fenn jogszabályi adatmegőrzési kötelezettség, ezeknek az adatoknak a megőrzési ideje az adott szerződés időtartamához és céljához igazodik. 

(2) A Felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a TIMOCOM a Felhasználó üzleti adatait szerződéskötés és a szerződés lebonyolítása céljából feldolgozza, valamint hogy neves céginformációs szolgáltatóktól információkat szerezzen a Felhasználóról. 

(3) A Felhasználó egyetért azzal, hogy személyes adatait a TIMOCOM a licencszerződés vagy felhasználóspecifikus szolgáltatási megrendelések teljesítése érdekében feldolgozza és átadhassa leány- vagy partnervállalatainak. Ezek jelenleg a következők:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław; 
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem; 
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ezek a vállalatok kizárólag a TIMOCOM megbízásából és utasítása szerint rögzítik a Felhasználó adatait, és a TIMOCOM az érvényes adatvédelmi jogszabályok betartására kötelezi őket. A Felhasználó személyes adatainak harmadik fél részére történő átadására ezen kívül a törvényben leírt esetekben, végrehajtandó hatósági vagy bírósági rendelkezések esetén, valamint bűncselekmények vagy jelen licenc-rendelkezések megszegésének megakadályozása vagy leküzdése érdekében kerülhet sor. A TIMOCOM a nem személyes adatokat – mint például anonimizált adatok vagy a szerződés céljának elérése érdekében harmadik félnek szánt adatok – feldolgozhatja, valamint harmadik félnek átadhatja. 

(4) A felhasználónak a TIMOCOM vállalattal szemben mindig joga van ingyenes tájékoztatáshoz az Ön tárolt személyes adatairól, valamint helyesbítéséhez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve az adatkezelés megtiltásához, továbbá joga van az adathordozhatósághoz, feltéve, hogy fennállnak a mindenkori adatvédelmi jogszabályok szerinti feltételek. A felhasználók a személyes adataikra vonatkozó jogaikkal kapcsolatos kérdéseikkel, az adatkezelés megtiltásával vagy korlátozásával kapcsolatban bármikor a következő személyhez fordulhatnak: 

TIMOCOM GmbH
Adatvédelmi tisztviselő
Timocom Platz 1
40699 Erkrath 
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com 

A visszavonás vagy korlátozás nem befolyásolja a szerződés fennállását és a felhasználó fizetési kötelezettségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TIMOCOM egy ilyen visszavonás vagy korlátozás következményeként esetleg már nem fogja tudni továbbra is lehetővé tenni a Smart Logistics System használatát. 
Ugyanakkor a Felhasználónak jogában áll panaszt tenni a TIMOCOM esetében illetékes felügyeleti hatóságnál. Az illetékes, az adatvédelemért és az információs szabadságért felelős tartományi megbízott Észak-Rajna-Vesztfáliában: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) A Smart Logistics System adatvédelmi szempontból megfelelő használatáért a felhasználó felelős. A Felhasználó köteles a Smart Logistics System segítségével végzett adatfeldolgozás során betartani a mindenkor hatályos jogszabályok összes releváns adatvédelmi rendelkezését. A felhasználó az adatvédelmi, szerződéses vagy egyéb jogszabályi rendelkezések be nem tartásából eredő vagy azzal összefüggő minden igény alól mentesíti a TIMOCOM vállalatot. 

(6) A Felhasználó a használat megkezdése előtt a Smart Logistics System használata miatt érintett összes személyt tájékoztatja arról, hogy hozzájárult az adatok TIMOCOM általi feldolgozásához, továbbá a feldolgozott adatok jellegéről, a feldolgozás céljáról és időtartamáról, az adatok feldolgozásában részt vevő vállalatokról, valamint az adatátvitel befejezésének lehetőségéről. Amennyiben a Felhasználóra alkalmazandó törvények megkövetelik a Smart Logistics System használata miatt érintett személyek beleegyezését, a Felhasználó biztosítja, hogy az összes szükséges beleegyezés vagy az adott alkalmazandó jog szerint megengedett esetleges alternatív megoldás (pl. üzemi szintű megállapodás) írásban rendelkezésre álljon. A Felhasználónak a megfelelő kimutatásokat és iratokat a szerződés futamidejének végétől számított két évig meg kell őriznie, és a TIMOCOM kérésére eredetiben át kell adnia. 

(7) A TIMOCOM felhívja a figyelmet arra, hogy a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) szerint a szerződéses jogviszonyból eredő, esedékes követelések nem szerződés szerinti teljesítésének adatait átadják a SCHUFA Holding AG-nak (Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), amennyiben a követelés alapjául szolgáló szerződéses jogviszony azonnali hatállyal felmondható és a hiányzó szolgáltatást az esedékesség ellenére az Önökkel közölt fizetési határidőn belül nem teljesítették. A SCHUFA-val kapcsolatos további információkat a https://www.meineSCHUFA.de  oldal tartalmaz. 

Állapot: 2022.01.01. 


§1 Teljesítmény 

1. A TIMOCOM GmbH cég kizárólag a megbízó számlaösszegének behajtása támogatásánál tevékenykedik. TIMOCOM kötelezettségszerűen saját belátása szerint felszólítja az adóst a nyílt követeléssel kapcsolatos nyilatkozat-tételre ill. fizetésre. 

2. TIMOCOM nem vállal felelőséget közbenjárása sikeréért. 

3. Az adósnak a megtörtént közbejárás utáni fizetései, jóváírásai vagy felszámlázásai sikernek számítanak akkor, ha a megbízó a fizetési határidő bejelentése után két héten belül nem közli a TIMOCOM céggel azt, hogy a követelés kiegyenlítése nem történt meg. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett követelésre befolyó fizetéseket, jóváírásokat vagy elszámolásokat 3 napon belül jelenti a TIMOCOM-nak. 

4. A megbízónak továbbra is joga van arra, hogy követelése behajtására további intézkedéseket tegyen meg. 

§2 Díjazás 

1. A fele 20,00 € összegű kezelési díjban állapodnak meg. Sikeres behajtás esetén a TIMOCOM sikerdíjat számít fel a megbízónak, amely összeg már tartalmazza az inkasszó kezelési költségét. Az ügyvédek díjazásáról szóló törvény (RVG) előírásainak megfelelően a mindenkor sikerdíj mértékére a következők irányadók: A TIMOCOM nemzetközi inkasszószolgáltatása valutákkal és követelésekkel kapcsolatban. 

2. Amennyiben a megbízás eredménytelenül vagy nem a TIMOCOM-nak felróható okokból fejeződik be, úgy a TIMOCOM fenntartja az igényt az addig teljesített szolgáltatásokért járó díjazásra. 

3. TIMOCOM fenntartja annak jogát, hogy a számlája összegét más számlákkal együtt inkasszálja akkor, ha a megbízóval fennálló üzletviszony következtében már egy inkasszálási feljogosítás fennáll. A megbízó a TIMOCOM cégnek teljhatalmú megbízást ad arra, hogy a kétségtelen számlaösszeget az ismert üzleti folyószámláról inkasszálhassa. 

§3 A szerződés kezdete és befejezése 

1. A megbízó felhatalmazási ajánlatával 3 munkanapra kötött. A szerződés a megbízatásnak a TIMOCOM cég általi elfogadásával jön létre. Az elfogadásnak nem kell különleges formában megtörténnie, s különösen hallgatással is megtörténhet. A szerződés különösen akkor számít a TIMOCOM által elfogadottnak, ha a TIMOCOM ezen idő alatt megkezdte a követelés megalapozottságának ellenőrzését, vagy már igazoltan eljárt az adósnál. 

2. A megbízó megbízatását 2 hét határidő betartása mellett felmondhatja. Az adósnál már megtörtént közbenjárás esetén a megbízónak továbbra is tájékoztatási kötelezettsége van a megbízott ügyben történt fizetésekről és TIMOCOM fenntartja az igényét a megegyezett díjazásra. 

3. A súlyos kötelezettség-megszegés esetén fennálló rendkívüli felmondási jog mindkét fél részére érintetlen marad. 

4. Ha a megbízó a közbenjárási megbízatással kapcsolatban elvesztené ügyfélstátuszát a TIMOCOM cégnél, vagy ügyfélstátusza megszűnne, akkor a megbízónak és a TIMOCOM cégnek joga van a szerződés azonnali hatályú megszüntetésére. 

§4 Felelősség 

1. A TIMOCOM Megbízót ért károkért viselt felelősségének jelen szerződés szerinti korlátozása vagy kizárása az alábbi esetekben nem érvényes: 
 a) a kárt a TIMOCOM vagy teljesítési segédje szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta; b) lényeges szerződéses kötelesség vétkes megszegése a TIMOCOM vagy teljesítési segédje részéről, ami veszélyezteti a szerződés céljának elérését; c) a TIMOCOM csalárd magatartás vagy garancia vállalása miatti felelőssége; 
 d) a TIMOCOM jogszabály, pl. a termékfelelősségi törvény alapján fennálló kötelező felelőssége; vagy 
 e) az emberi élet, testi épség vagy egészség  TIMOCOM vagy teljesítési segédje általi vétkes veszélyeztetése. 

2. Amennyiben a Megbízó vállalkozó, a TIMOCOM felelőssége a szerződéskötéskor várható jellemző szerződéses kár mértékére korlátozódik:
 a) az előző 1 a) bekezdés szerinti esetekben, az egyszerű alvállalkozók súlyos gondatlansága esetén, b) az előző 1 b) bekezdés szerinti gondatlanság esetén. 

3. A megbízó azért felelős, hogy a nyitott követelés esedékes és vitathatatlan legyen, valamint azért, hogy a TIMOCOM az összes szükséges iratokat és információt megkapja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megbízó csak akkor kérheti az adóstól az intervenció utáni sikerdíj költségének megtérítését, ha az adós késedelmesen teljesít, illetve erre törvényi előírás kötelezi. Ezen költségek megtérítésére a megbízónak közvetlenül az adóshoz kell fordulnia. 

4. TIMOCOM fenntartja magának annak jogát, hogy az ügy befejezése után mindazon iratokat megsemmisítse, amelyek megőrzése törvényesen nem előírt. 

§5 Egyéb

1. Minden megegyezésnek írásban kell megtörténnie. 

2. Ha a megbízó nem felhasználó, akkor a teljesítési és bírósági hely Düsseldorf. Jelen megállapodásra a német jog érvényes. 

3. Ha a szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, akkor ez nem érinti az összes többi rendelkezést vagy megegyezést. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan érvényes rendelkezésben egyeznek meg, amely az érvénytelen megegyezés céljához a legközelebbi. 

Állapot: 2022.01.01. 

Fel